پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

|

Search
Close this search box.

پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

ضوابط جدید احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغ ها ابلاغ شد

اتاق کارگری و نگهبانی

رئیس سازمان امور اراضی در نامه ای خطاب به روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها،شرایط احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغات را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است : پیرو بخشـنامه هاي شـماره 53/020/211618 مورخ 1393/5/13، شماره 53/020/323808 مورخ 1396/12/5 و 53/020/357552 مورخ 1397/11/24 درخصوص احـداث اتاق کارگري و نگهبانی باغ،باتوجه به آسـیب شناسـی ها،رصدسامانه مربوطه وبازدیدهاي میدانی صورت گرفته وبـاتوجه به اولویت وزارت متبوع درتولیدمحصولات استراتژیک وکالاهاي اساسـی موردنیازکشوروبه منظور ایجاد وحدت رویه دراجراي تبصره 6 ماده 1 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشـاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی واقتصادي،شرایط و ضوابـط صـدور مجوز اتاقهاي کارگري و نگهبانی براي باغاتی که درحال بهره برداري می باشند به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ میگردد:

۱- صدور مجوز اتاق کارگري و نگهبانی براي باغات مشمول این بخشنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، پس از اعلام موافقت کتبی و تایید سایت پلان توسط معاونت بهبودتولیدات گیاهی آن سازمان و رعایت نصاب هاي جدول ذیل )براي کلیه بندها(، در ورودي باغ و با کمترین سطح تخریب ودر صورت ارایه اسناد زیر)الف تاج( با تشخیص ضرورت توسط کمیسیون تبصره 1 ماده 1 امکانپذیرخواهد بود:

الف- باغاتی که داراي سند ششدانگ می باشند.

ب – باغـاتی که داراي سـند رسـمی شـشدانگ بوده لیکن به صورت مشاعی به اشـخاص متعـدد منتقل گردیـده؛ درصورت تقاضاي کلیه مالکین، در قالب یک باب اتاق کارگري و نگهبانی براي کل ششدانگ پلاك.

ج- در خصوص باغات مشاعی داراي نسق اصلاحات ارضـی یاکشت موقت، مشـروط به اینکه ازمیزان نسق اولیه یا سهام اولیه واگذاري، خرد و کوچک تر نشده باشند.

۲- همـانگونه که در بخشـنامه 53/020/357552 مـورخ 1397/11/24مدنظربوده،حداقل نصاب5000 مترمربع موردتاکیـدمی باشـد و براي باغات بامساحت کمتراز3000مترمربع مجوز صادرنشود.

۳- ردیف هاي1و2جدول فوق نیازي به طرح درکمیسیون تبصره1ماده1نداشته وصرف ًاباموافقت رئیس سازمان جهادکشاورزي استان وبدون اخذعوارضماده2قانونوصرفًاازطریقسامانه)ES(صادرمیگردد.

۴-موافقت کمیســیون و مجوز صـادره براي کـل مسـاحت بـاغ مورد تقاضـا بوده و درصورتیکه بـدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه متقاقب ًا به قطعات کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادي قطعه بندي یا تفکیک شود،صدورمجوز جدیدامکان پذیرنخواهدبود.

۵- بدلیل سایه اندازي بنا و مستحدثات و… مجوز صرف ًا در یک طبقه و یک محل صادر شود.

۶- صدور مجوز براي هر مالک در هر روستا و در فواصل نزدیک تنها یک بار امکانپذیر خواهد بود

۷- درج نقشه زمین مورد تقاضا و موقعیت دقیق اتاق کارگري با مختصات UTM در ظهر مجوزهاي صادره الزامی است.

۸- از تاریخ ابلاغ این بخشـنامه، صدور هرگونه مجوز اتاق کارگري و نگهبانی بر روي استخرهاي ذخیره آب کشاورزي و سایر طرحهاي موضوع بخشنامه شماره 53/020/323808 مورخ 1396/12/5 ممنوع است. بدیهی است نظارت مسـتمر بر موافقتهاي قبل از این بخشنامه

الزامی بوده و ضروري است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدام قانونی لازم معمول گردد.

۹- باغاتی که بعـد از ابلاغ این بخشـنامه در اراضـی شالیزار،یکپارچه سازي یا تجهیز و نوسازي شـده ، اراضـی پایاب سدها که بدون مجوز مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان احداث شوند مشمول دریافت مجوز اتاق کارگري و نگهبانی نخواهند بود.

۱۰- در خصوص پرونـدههـایی که قبل از ابلاغ این بخشـنامه تشـکیل شـدهاند، حداکثر ظرف مدت دوماه از ابلاغ این بخشـنامه بر اساس ضوابط قبلی نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام و گزارش آن به دفتر حفظ کاربري این سازمان ارسال شود.

۱۱- بنـد 2 قســمت )الــف( و بنــدهاي 3 و 5 قســمت )د( بخشــنامه شــماره 53/020/211618 مــورخ 1393/5/1،بخشـنامه شماره 53/020/323808 مورخ 1396/12/5 و بخشنامه شماره 53/020/357552 مورخ 1397/11/24 لغو می گردد.

۱۲-  نظــارت بر حســن اجراي ایــن بخشـــنامه بــه عهــده جنابعــالی اســت و مــدیریت امــور اراضـــی، مــدیریت و مـاموران جهاد کشاورزي شهرستان موظفند در راستاي پیشگیري واقدام بموقع، به طور مستمر از بدو شروع احداث یا استقرار، نظارت لازم را معمول و به محض مشاهـده تغییر موقعیت یـا مساحت یـا تغییر به غیر از موضوع مجوز )از قبیـل تبـدیل کـانکس به بنـا، تخریب باغ، قطع اشـجار، محوطهسازي، پارکینگ و …( یا هرگونه تغییرکاربري مازاد بر مجوز، ضمن صدور اخطار کتبی وتوقف عملیات، درراستاي مواد 3 و10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها اقدام لازم را معمول نمایند.

پست الکترونیکی
واتساپ
چاپ
سید ذبیح الله امامزاده
سید ذبیح الله امامزاده
کارشناس خبر و رسانه

آخرین اخبار

اخبار مرتبط

نظرات

29 دیدگاه دربارهٔ «ضوابط جدید احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغ ها ابلاغ شد»

باید چادر را هم منع کنند! با چماق که کار درست نمیشه؛ باید تشویق کنن باغات یکپارچه بشه نه این که به زور متوسل بشن. از طرفی که در طرح هادی بسته عمل کنن. پس کشاورزها باید برن شهر.

سلام
این بخشنامه ها افرادی تهیه میکنن که تابستان زیر کولر گازی نشسته اند نمیدونن کشاورز بیچاره تو‌هوای گرم تابستان هر روز باید ادوات کشاورزی مثل سمپاش موتور اب بیل هر روز با خودش ببره و صبح بیار سر زمین یه سایه بان نداشته باشه یه ساعت اسراحت کنه یه ناهاری بخوره و نماز ش. بخونه خدا پدر بیامرز لااقل اجازخ بدین یه اتاق ۲۰متری بسازه این همه اذیت نشه تا بتونه با تولیدات خود ادامه بده بقول بزرگان گناه کرده در بلخ …….. چرا تاوان افراد سود جو‌کشاورز باید پرداخت کنه واسه اونها یه قانون محکم قابل اجرا صادر کنید نه کشاورز از امکانات اولیه محرم

فقط پارتی عزیزان من پدر بزرگم زمین گرفتم کشاورزی می کنم چون پول کارگری شوهرم جواب خرج زندگی رو نمی دهد از شهر میرم روستا بعضی روزها سرزمین حتی یک غذا نمی خورم بسه که هوا گرمه اینها زیر باد کولر تو اداره ها نشستن از کارگر بیچاره خبرندارن .زمین های ما همه باغ بوده از خشکسال همه خشک شدن حالا زعفرون کاشتیم که اب کمتری لازم داره فصل زعفرون تو پاییز شما تصور کن گل زعفرون اینقدر اسیب پذیر محصول جمع کردی بارون می گیره رو کیسه گونی خیس میشه می بری بازا ر از کشاورز قیمت گل بارون خورده می خرن اینها فقط کشاورز سر کیسه می کنند کشاورز مجبور به فروش اگه یک اتاق بزنی کیسه زعفرپت خیس نمیش تا یک عده کلاش وکلاهبردار پولدار شن هر کی مفت خوره تو این مملکت پولش به راه

فقط پارتی حرف اول رو میزنه. توی 4000 متر باغ 150 متر با مجوز می سازن. گاز و برق هم بهشون می دن. اما ما با 10000 متر باغ رو اینقدر اینطرف و اونطرف میکنن که خسته بشیم و بیخیال اتاقک یا حتی کانکس بشیم.وظیفه وزارت جهاد کشاورزی آزار و اذیت کشاورز و باغ داره

کجا خوبه مگه سه هزارمتر باغ کمه که نمیذارن یک اتاق بیست متری توش بسازن واسه استراحت و تجهیزات تازه میگن باید سند داشته باشه چند درصد از باغات سند رسمی داره

اینا دارن با دزدها همکاری میکنن اگه یه اتاق کارگری داشته باشیم موقعه محصول ت باغی که یکسال زحمت میکشیم نگهبانی میدیم دزدهای محلات نتونن دزدی کنن قابل توجه وزیر جهاد که اصلا به فکر باغدار نیست لعنت

متاسفانه ا ین قبیل بخشنامه های صادره از سوی افرادی که درد وهم وغم روستائیان وکشاورزان درک نمیکنند سر انجامش نابودی کشاورزی در مملکت خواهد بود .زیرا که باغدار یا کشاورز جهت رفع نیازخود محلی ولو چهل متری برای وسایل ومحصولاتواستراحت خود لازم دارد حتی برای باغ ۱۰۰۰ متری چرا باید این حق را از کشاورز گرفت وجهت اخذ مجوز ساخت راهی این اداره وآن …..کرد که نهایتآ مجب دلسردی کشاورز ودر نتیجهافول رونق کشاورزی خواهد شد

سلام درباغ یک هکتاربه بالا۴۰مترطبقه اول فقط بایدبرای انباراستفاده شودکسی که خودش باغ داره متوجه داشتن یک حوض ذخیره اب برای بیشترباغهای اصولی نیازونداشتن فنس ضررزیادی ازدام داران اطراف واحشام جنگلی به باغدارمیخوره که بیشترکشاورزان به خاطردوندگیهای اداری بیشترقیرضروری منصرف میشوندمسعولان لطفاازباغدارواقعی حمایت کنندنه سنگ اندازی متشکرم

بخدا مکانیک ما بنا، مهندس ما بیکاره ریس ما بیسواد، ریس جهاد نجاره، ریس جمهور، کارشناس مسائل دینی ، ریس اداره برق تو اداره گازه،راننده لودر، ریس اداره زندانه، ریس منابع طبیعی، یه شاطره. بابا در این خراب شده رو گِل بگیر و تماممممممم

به نظر من کشاورز و باغدار اگه با این تورم و گرونی اتاق ۵۰ متری نداشته باشم باید وسایل و محصولاتم دو حراج کنم یا بدم دست سارقین.پس حاظرم با این طرح باغم رو آتیش بزنم و خلاص

در روستایی که کشاورز ۵یا ۶بچه داره و فقط یک خانه داشته که یکی از فرزندان بعد خودش در اون زندگی کنن ،در روستا که زمین مسکونی واگذار نمیشه حالا تکلیف بقیه بچه ها چیه ؟ پیش به سوی شهر ،حاشیه نشینی بیکاری معظلات اجتماعی ترافیک و هزار بدبختی برای مهاجرین روستایی و گسترش شهرها ،گسترش مصرف کننده ،روستا محل تولید باید بیان شهر و مصرف کننده بشن ،اگر داخل زمین خودش آلونکی ساخت برخورد قاطع ،سریع و خشن همراه باجریمه ، وزیران جهاد با این طرح هایی که میبرن و نماینده ها اون را تایید میکنن

من خودم چهار قطعه باغ جداگانه چند هکتاری دارم ، در یک اتاق سی و شش متری ، کارگر بذارم یا خانواده ام یا ابزار باغ و موتورهای مربوط به کشاورزی از جمله موتور پاکن بزرگ ، موتور علف چین ، موتور سم پاشی ، موتور آب کشی ، موتور سیکلت باغ، چند تا بیل ، کلنگ، سطل های میوه چینی ، چهار پایه و پله میوه چینی ، میز سورت ، کپسول های گاز و رخت و خواب و وسایل آشپزخانه و سموم وکود های شیمیایی ، خوراکی های مورد نیاز وظروف حداقل چهل نفر کارگر و کلی وسایل مورد نیاز کشاورزی که مسوولان ازش خبر ندارن ، واقعا زشته که حمایتتون از قشر کشاورز و عشایر اینگونه هست ، متاسفم چون شما فقط تا نوک بینیتونو می‌بینید نه مشکلات یک کشاورز در یک منطقه سردسیری یا هر جای دیگه

کشور توسط افرادی اداره میشود که هیچ علم و دانشی نسبت به باغداری و کشاورزی ندارند و تنها پشت میز نشان های هستند که دستور بالاترها را اجرا می کنند و کارشان ترویج کارشکنی و به هم زدن روحیه باغداری و کشاورزان است

سلام
ما در روستا زندگی میکنیم و 10 هکتار زمین به همراه چشمه و 1.5 هکتار باغ داریم رفتیم مجوز خانه کارگری بگیریم هزار تا مانع گزاشتن سر راهمون یکی میگه باید آب چشمه خودش بره کنار درخت و نباید موتور آب استفاده شود. در حالی که یکی از کارمندان اداره که پارتی داره در زمین 500 متری بدون آب مجوز خانه گرفته. میخره یه خانه میسازه میفروشه کسی هم کاری بهش نداره. این است قانون جمهوری اسلامی

زور شاخ و دم كه نداره هر بار به يك شكلي و رنگي در مياد و فقط و فقط براي عوام و مردم عادي و بد بخت اجرا ميشه اوني كه پول داره ميگه رشوه سر امام حسين(ع) رو هم گذاشت توي سيني گرفتن مجوز كه كاري نداره. اما اون بدبختي كه واقعا يه اتاق سي چل متري نياز داره گرفتاري و دربه دري ميكشه واقعا مسولا بايد دقيق تر عمل كنن من ميخوام برم باغم را كه چند سال با بدبختي و زحمت اباد كردم و از محل اون داريم زندگي ميكنيم رو اتيش بزنم و دل مسولاي جهاد رو شاد كنم واقعا هدف جهاد كشاورزي چيه دلسد كردن كشاورز بددددددددددددبببببببببببببببببخخخخخخخختتتتتتتتتتتت

اینایی که این بخش نامه ها را مینویسند اصلا سواد کشاورزی ندارند .من خودم باغ یک هکتاری دارم کل عمرم اونجا میگذره یه الونک ساختم تو قسمت دامنه کوه که اصلا جز زمین کشاورزیم نیست حالا جهاد کشاورزی اومده تخریب کنه هیچ دستگاه تخریبی نمیتونه بره از اونجا بالا گفتن که خودت باید تخریب کنی .خدا لعنتشون کنه اینا یه مشت رشوه خوارند فقط بلدن تو اداره کشاورزی کود شیمیایی کشاورزا رو بدوزدند فقط همین .هیچ کار مثبتی از دستشون بر نمیاد

طرف با پارتی اومده در بافت شهری اول با چوب و چادر جای گاو و گوسفند درست کرده بعد با ورق و شیروانی .. کم کم چهار دیواری و گاوداری ساخته … اعتراض هم کردیم به جایی نرسیدیم … کجایی قانون !! طرف بدون مجوز همه کار می کنه . کسی که مجوز داره بدون دلیل میان باغشو تخریب می کنن !!

فقط پارتی عزیزان من پدر بزرگم زمین گرفتم کشاورزی می کنم چون پول کارگری شوهرم جواب خرج زندگی رو نمی دهد از شهر میرم روستا بعضی روزها سرزمین حتی یک غذا نمی خورم بسه که هوا گرمه اینها زیر باد کولر تو اداره ها نشستن از کارگر بیچاره خبرندارن .زمین های ما همه باغ بوده از خشکسال همه خشک شدن حالا زعفرون کاشتیم که اب کمتری لازم داره فصل زعفرون تو پاییز شما تصور کن گل زعفرون اینقدر اسیب پذیر محصول جمع کردی بارون می گیره رو کیسه گونی خیس میشه می بری بازا ر از کشاورز قیمت گل بارون خورده می خرن اینها فقط کشاورز سر کیسه می کنند کشاورز مجبور به فروش اگه یک اتاق بزنی کیسه زعفرپت خیس نمیش تا یک عده کلاش وکلاهبردار پولدار شن هر کی مفت خوره تو این مملکت پولش به راه

با سلام
امیدوارم این نظرات به گوش این حضرات برسه بنده هزار متر زمین خریدم درخت مثمر کاشتم در کنارش هم دارم الواورا میکارم جهاد هیچ حمایتی از من نکرده و نمی‌خوام هم حامی بنده باشه حضرات بشینن تو اداره و شکم گنده کنن حالا ببن چند نفر مثل من که سرمایه چندانی ندارن میان و تو بخش باغداری سرمایه گذاری میکنن حضرات به جای سازماندهی کردن و دادن مجوز فقط تو فکر درگیری با مردم هستن مجوز ساخت یه اتاق کوچک چیه که مردم باید اینقدر تو عذاب بیوفتن باغداری خیلی بهتر گوجه کاشتن و کاشت هندوانه هست اونم توی خوزستان

این بخشنامه باید بومی بشه بله در منطقه شمال کشور که وجب به وجبش سبز و پوشیده از درخته درسته ولی منی که رفتم یه زمین پر از سنگلاخ و بیابونی رو آباد کردم اخه سایه اطاقک کارگری چیو میخواد خراب کنه؟؟ منکه نمیتونم هربار از شهر میرم تا سر زنینو بر میگردم با خودم فرغون و بیلو کلنگ و سمپاچ ، شن کش و …. رو ببرم و بیارم، من یه جای کوچیک که سایه داشته باشه برای نمازو خوردن غذا یا بردن زنو بچه سر زمین نمیخوام؟؟ یمشت…. شدن مسئول منابع طبیعیو جهاد کشاورزی که تو عمرشون حتی یکبار هم بیل نزدنو درختی نکاشتن

حدود ۱۵ هکتار باغ در یک منطقه کوهستانی سردسیر وجود جانوران وحشی بابعد مسافت ۳۰ کیلومتر با محل زندگی ۸ نفر با یک تعاونی ولی هر کدام باغبان مجزا مجوز اتاق نگهبانی وکارگری چگونه است

سلام
باعرض خسته نباشيد.من يك پرستارم كه سال 1398در بيمارستان كامكار عربنيا{استان قم}وبيمارستان نكو هدايتي قم به صورت شبانه روزي از جونه خودم گذشتم تا مردم بتونن راحت باشن واسترس بيماري كرونا ويروس#را نداشته باشند و هفته ها بي خوابي كشيدم وماهها همسرم رو نديدم چون قرنطينه بيمارستان بوديم.الان يك باغ 508متري
در استان مازنداران با هزار بدبختي كشيدن و مصيبت خريديم با همسرم راحت يه چند روزه عمرمون رو لااقل استراحت كنيم.ام متاسفانه اداره جهاد كشاورزي استان با كلمه زمين بايد 5000هزار متر باشد مخالفت خود را اعلام كرد.فقط يه سوال دارم كه من و همسرم پرستاريم وعين يك ………………….دراين مملكت جون كنديم .اقاي وزير محترم جهاد كشاورزي اگر امثال من نبودند سال 98الان معلوم نبود خودتون يا خانواده محترم روي زمين بودين يا زير زمين.با يكم فكر جواب آسوني داره من نميخوام مثل اقازاده هاسوء استفاده كنم.ويك ويلاي آنچناني بسازم نه فقط ميخوام يه حصار دورباغم بكشم ويك اتاقك نگهباني درون باغم بسازم.من عين اقزاده هاي شما انقدري ندارم ويلا بسازم.پس تورو به بزرگترين و مهربان ترين {كه نامش احتمالا به گوشتان خورده }واون
خداوند بخشنده مهربان كه تا اينجا تنها يارم .همه كسم.زندگيم رو مديونشم خودش ميدونه كي بايد بره كي بايد بمونه وووووووووهزاران چيز ديگه كه نه من نه تو نه هيچ شخصي نميتونه تو تصميمش كوچكترين خلاءوارد كنه .بااجازه نشد بي اجازه با اجازه خداي مهربون ميسازم .چون اگر خدايي كه ميگم به حقم باشه ميسازم حقم نباشه نه.

خدا پدر بیامرز مگر کانکس فضای زمین اشغال نمیکنه ایا زیر فضای کانکس میشه کشاورزی کرد اخه اینم شده قانون‌ یه فضای ۲۰متر مشکل حداقل ۸۰تا ۱۰۰درصد مشکل مردم حل میکنه چرا نمیخوامین گشاورز از حداقل رفا بهرمند باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین عناوین