پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

|

Search
Close this search box.

پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو

Search
Close this search box.

افزایش وام مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان

بنيـاد مسـكن بـه مقـاوم سـازي خانـه هـاي روسـتايي بـا اسـتفاده از وام بـانكي بـه مبلـغ 100 ميليون تومان بـا نـرخ سـود بـانكي 5 درصـد و بازپرداخـت 20 سـاله (بـا احتسـاب دوران ساخت) با ضـمانت بـانكي سـفته زنجيـره اي ، بـدون محـدوديت و كمكهـاي مـالي بلاعـوض تــا ســقف 85 ميليــون تومــان ، خــدمات فنــي و مهندســي رايگــان (تهيــه نقشــه – نظــارت و…) بــراي كليــه روســتائيان محتــرم بــا اولويــت ، خانوارهــاي داراي دوعضــو معلــول يــا بيشــتر ، تــك معلــول، حمــايتي تحــت پوشـش اداره بهزيســتي و كميتــه امــداد ، ايتــام، افــراد داراي بيمــاري هــاي خــاص و صــعب العــلاج، محرومــان و ســاير اقشــار كــم درآمــد ســاكن در روســتاها اقــدام نمــوده اســت .

طــرح ويــژه بهســازي مســكن روســتايي بــا هــدف مقــاوم ســازي خانــه هــاي روســتايي در ســطح روســتاهاي شهرســتان در حــال اجــرا بــوده و شهرســتان مــاكو بــه لحــاظ واقــع شــدن در كمربنــد زلزلــه و منطقــه بــا خطــر وقــوع زلزلــه نســبي زيــاد و دارا بــودن مســاكن روســتايي فرســوده نيازمنـد اجـراي اقـدامات پيشـگيرانه جهـت جلـوگيري از بـروز تلفـات جـاني و مـالي بـراي روسـتاييان عزيـز مـي باشـد.

 

پست الکترونیکی
واتساپ
چاپ
سید ذبیح الله امامزاده
سید ذبیح الله امامزاده
کارشناس خبر و رسانه

آخرین اخبار

اخبار مرتبط

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه ترین عناوین